Thông báo thay đổi tạm thời một số địa điểm giao dịch