Thông báo thay đổi phương thức chăm sóc khách hàng