Thông báo số 2 về việc ảnh hưởng thời gian cam kết toàn trình