Nhất Tín Logistics: Mua lại trước hạn trái phiếu

Ngày 14/11/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín – Nhất Tín Logistics đã hoàn tất mua lại trước hạn 35 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 350 trái phiếu, từ đợt phát hành 12/11/2021 với kỳ hạn 18 tháng có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về việc mua lại trái phiếu trước hạn như sau: