Thông báo số 3 về việc ảnh hưởng thời gian cam kết toàn trình tại tỉnh Hải Dương do cách ly xã hội