Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Công Cát
Ông NGUYỄN CÔNG CÁT
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 • 2005 đến 2007: Phó TGĐ Tín Thành Express
 • 2007 đến 2010: Tổng Giám đốc Tín Thành Express
 • 2011 đến 2014: Phó Chủ tịch kiêm Cố vấn cấp cao Kerry Express VN
 • 2015 đến nay: Chủ Tịch HĐQT kiêm Cố vấn cấp cao Chiến lược Nhất Tín Logistics
Ông Chad Ryan Ovel
Ông CHAD RYAN OVEL
Phó Chủ tịch HĐQT

 • Trước năm 2000: Giám đốc Phát triển WorldWide Fund For Nature
 • 2000 đến 2006: Giám đốc Điều hành ScanCom Vietnam
 • 2006 đến 2013: Tổng Giám đốc AA Corporation
 • 2013 đến nay: Partner tại Mekong Capital
Ông Nguyễn Văn Tú
Ông NGUYỄN VĂN TÚ
Tổng GĐ - Thành viên HĐQT

 • 2007 đến 2010: Giám đốc Kinh doanh Tín Thành Express
 • 2011 đến 2014: Tổng Giám Đốc Kerry Express
 • 2015 đến nay: Tổng Giám đốc Nhất Tín Logistics

Ông Hàn Ngọc Anh
Ông HÀN NGỌC ANH
GĐ Tài chính, Thành viên HĐQT

 • 2006 đến 2011: Giám đốc Tài chính Tín Thành Express
 • 2011 đến 2014: Giám đốc Tài chính Kerry Express VN
 • 2015 đến nay: Giám đốc Tài chính Nhất Tín Logistics
Ông Malcolm Rees
Ông MALCOLM REES
Thành viên HĐQT độc lập

 • 2002 đến 2007: Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh DHL Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
 • 2007 đến 2009: Giám đốc Kinh doanh toàn cầu DHL
 • 2009 đến 2013: Giám đốc Điều hành InExpress Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
 • Từ năm 2013 đến nay: Là nhà sáng lập và đồng thời là Giám đốc điều hành IXTrans
Ông Vũ Quốc Doanh
Ông VŨ QUỐC DOANH
GĐ Miền Bắc - Thành viên HĐQT

 • 2008 đến 2011: Giám đốc Điều hành Miền Bắc Tín Thành Express
 • 2011 đến 2014: Giám đốc Điều hành Miền Bắc Kerry Express VN
 • 2015 đến 2018: Giám đốc Điều hành Miền Bắc Nhất Tín Logistics
 • 2018 đến nay: Giám đốc Điều hành Nhất Tín Logistics
Ông Phạm Đình Lợi
Ông PHẠM ĐÌNH LỢI
Thành viên HĐQT

 • 2001 đến 2007: Là người sáng lập và đồng thời là TGĐ Tín Thành Express
 • 2008 đến 2011: Phó Chủ tịch HĐQT Tín Thành Express
 • 2011 đến 2014: Cố vấn cấp cao Kerry Express VN
 • 2015 đến nay: Cố vấn cấp cao Nhất Tín Logistics